โปรแกรมบริหารเต็นท์ขายรถและให้เช่า
Prima myMarketCAR ver 3.0

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่

สั่งซื้อรุ่น Standalone ที่นี่

หรืสั่งซื้อ ที่นี่ Primasoft 081-8511149

ระบบ Standalone ราคา 1819.-

ระบบ LAN ราคา 7500.-

    โปรแกรมบริหารเต็นท์ขายรถและให้เช่า สำหรับธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรืองานให้เช่ารถยนต์ รถทัศนาจร รถปรับอากาศ รถยก  รถขุด  รถลาก  รถเทรลเลอร์  ที่ต้องการเครื่องมือช่วยบริหาร จัดการด้านงานทะเบียน คุมราคาซื้อ-ขาย คิดต้นทุน-กำไร  การซ่อมบำรุง  ระบบสต๊อคอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม สภาพพาหนะใช้ได้ หรือชำรุด  สถานะภาษีป้ายทะเบียน  สถานะประกันภัย โดยทั้งหมดใช้ข้อมูลร่วมกัน สามารถคิด ต้นทุน ค่าซ่อม และผลประโยชน์จากการเช่าของรถแต่ละคันได้เลย และยังสะดวกต่อการดูแล การสำรองข้อมูล  ภายในโปรแกรมมีรายงานต่าง ๆ มากมาย ต่อร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน และเครื่องอ่านบาร์โค๊ดได้ทันที  ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / VISTA  (ติดตั้งได้แม้ใน NoteBook จึงสามารถนำงานกลับไปดูที่อื่น ได้)

    โปรแกรมบริหารบริหารเต็นท์ขายรถและให้เช่า   แบ่งเป็น 3 ระบบ โดยแต่ละระบบยังมีให้เลือว่าจะใช้งานในแบบ Stand Alone เครื่องเดียว  หรือ ใช้งานเป็นเครือข่าย LAN ดังนี้ คือ

1. ระบบซื้อ - ขาย  สำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว (Standard)  สำหรับผู้ใช้งานหลายคน (Enterprise)  ช่วยงานด้าน  การซื้อรถ  บันทึกทะเบียน  รายละเอียดต่าง ๆ  การขายรถ ทั้งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเหมาจ่าย  มีระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- การนำเข้า การจำหน่ายสินค้า ระบบเงินสด เครดิต
- จัดทำใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน  ใบวางบิล  ใบรับวางบิล เลือกรูปแบบกาพิมพ์ได้
- รายงานการซื้อ  รายงานการขาย  ภาษีซื้อ ภาษีขาย กำหนดช่วงวันที่ได้
- รายงานทะเบียนสินค้า ระยะเวลาที่จอด  สถานที่จอด
- รายงานรายรับ รายจ่าย  กำไร – ขาดทุน
- รายงานดูได้บนจอภาพ และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดได้เอง 5 ระดับ2. ระบบซ่อมบำรุง  สำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว (Standard)  สำหรับผู้ใช้งานหลายคน (Enterprise) ช่วยงานด้านซ่อมบำรุง ปรับปรุงสภาพรถ คำนวณค่าใช้จ่ายในการซ่อมของแต่ละคัน นำไปคิดต้นทุนได้
- จัดทำใบรับงานซ่อม ผู้ครอบครอง บันทึกอาการที่เสีย และรายละเอียดอื่น ๆ
- มอบหมายงานให้ช่างรับผิดชอบ ดำเนินการซ่อมบำรุง เบิกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม   
- พร้อมระบบ Stock อะไหล่ที่สมบูรณ์ ปรับทันที่เมื่อใช้งาน รายงานจำนวนคงเหลือ
- ค้นหาประวัติการซ่อม โดยผู้ครอบครอง ทะเบียนพาหนะ และอะไหล่ที่ใช้
- พร้อมระบบ Stock อะไหล่ที่สมบูรณ์ ปรับทันที่เมื่อใช้งาน รายงานจำนวนคงเหลือ
- ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดได้เอง 5 ระดับ


3.  ระบบเช่า  สำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว (Standard)  สำหรับผู้ใช้งานหลายคน (Enterprise) ช่วยงานเช่า - คืน กำหนดจำนวนวันที่เช่าแบบรายวัน หรือแบบเหมา คิดค่าปรับเมื่อคืนเกินเวลาที่กำหนด  ใช้ได้ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเหมาจ่าย
- ทะเบียนรถ พร้อมรูปภาพ รอยตำหนิ ผู้ดูแลรับผิดชอบ
- ทะเบียนประวัติผู้เช่า โรงแรม ห้องพัก เครดิตการ์ด เบอร์ติดต่อ
- จัดทำใบเช่า  รับมัดจำ  ใบคืน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  ใบลดหนี้  ใบค่าปรับ
- ระบุวันที่เช่า เวลาเช่า เลขไมล์  ปริมาณเชื้อเพลิง รอยตำหนิ
- ระบุวันที่คืน เวลาคืน เลขไมล์  ปริมาณเชื้อเพลิง คืนมัดจำ คิดค่าปรับเมื่อคืนเกินกำหนด
- ค้นหา/รายงาน รถที่เช่า  รถที่นิยม รถที่อยู่ระหว่างเช่า  รถที่คืนแล้ว  รถที่ยังไม่ส่งคืน
- รายงานรายรับ
- ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดได้เอง 5 ระดับ

ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)