โปรแกรมบริหารคลินิก ทัณตกรรม และสถานเสริมความงาม
Prima MiniCLINIC 50

D/L ตัวอย่างฟรี

สั่งซื้อที่นี่  Primasoft 081-8511149
Prima MiniCLINIC ver 5.0 สำหรับสถานพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิกทัณตกรรม  หรือสถานเสริมความงาม ที่ต้องการมาตรฐานการบริการ  ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สามารถช่วยงานต่างๆ ได้เช่น จัดทำทะเบียนลูกค้า-คนไข้ พร้อมรูปภาพ (4 รูป)   ทะเบียนยาเวชภัณฑ์  ทะเบียนแพทย์และพยาบาล บันทึกการวินิจฉัยโรค  พิมพ์ผลแลบ  พิมพ์ใบรับรองแพทย์ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี  ระบบ Stock ยา-เวชภัณฑ์ ที่เลือกให้ตัดหรือไม่ตัด Stock ก็ได้  ช่วยให้ติดตามความเคลื่อนไหว ของการใช้ยา/เวชภัณฑ์ ได้ตลอดเวลา ใช้ได้ทั้งระบบภาษีเหมาจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Prima MiniCLINIC ver 5.0 ใช้ได้กับธุรกิจเงินสด และแบบมีรอบเครดิต มีระบบการวางบิล เก็บเงิน   ระบบจ่ายยาจากใบจ่ายยาเดิมที่เคยให้คนไข้ (ลดเวลาและข้อผิดพลาด)   ระบบจำหน่ายสินค้-/บริการที่จัดเป็นชุดล่วงหน้า (เหมาะกับสถานเสริมความงาม)   พิมพ์ฉลากยาพร้อมวิธีการใช้งานติดกับยาและเวชภัณฑ์ ได้เองทันที  และรายงานต่าง ๆ มากมาย รองรับการทำงานในระบบ Lan  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทางRs232  ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard  หรือ USB  และเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ 


ระบบเมนู

Prima MiniCLINIC ver 5.0 แบ่ง ออกเป็น 2 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น STANDARDเป็นระบบงานที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย ทะเบียนคนไข้/ลูกค้า ระบบ STOCK ยาและเวชภัณฑ์  ที่ปรับอัตโนมัติ สามารถพิมพ์ใบตรวจรักษา  ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี  พิมพ์โลโก้ของกิจการ และ เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง ระบบการค้นหาและรายงาน ต่างๆ ใช้งานในระบบผู้ใช้งานเดี่ยว (Single User) 

2. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม ระบบรักษาความปลอดภัย (Password)  ระบบการนัดตรวจครั้งต่อไป  ระบบขายสินค้าจากการจัดชุดไว้ล่วงหน้า  ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้  พิมพ์ใบวางบิล พิมพ์ใบรับวางบิล  พิมพ์ฉลากยาบนกระดาษ STICKER พิมพ์ใบรับรองแพทย์ 


          *** ทุกรุ่นใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที และเมื่อลงทะเบียนเป็นชุดจริงแล้ว จะสามารถใช้งานได้คลอดไป

ทะเบียนคนไข้ พร้อมรูปPrima MiniCLINIC 5.0 แบ่ง ออกเป็น 2 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น STANDARD เป็นระบบงานที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย 
    - ระบบทะเบียนผู้ป่วย / ลูกค้า พิมพ์บัตร
    - ระบบทะเบียนยา - เวชภัณฑ์ พร้อม Stock  ปรับอัตโนมัติ
    - 
ระบบทะเบียนผู้ขาย
    - ระบบทะเบียนโรค กลุ่มโรค วิธีการใช้ยา
    - ระบบตรวจ - รักษา
    - ระบบจ่ายยา จากรายการจ่ายยาเดิมที่คนไข้เคยได้รับ
    - ระบบบันทึกผลแลป
    - จัดทำเอกสารใบตรวจรักษา  ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษ ใส่โลโก้กิจการได้
    - ค้นหาประวัติการใช้ยา - เวชภัณฑ์ ระบุชื่อยา และช่วงเวลาได้
    - ค้นหาประวัติการรับการตรวจ - รักษา โดยชื่อผู้ป่วย
    - รายงานซื้อ  - นำเข้า
ยา - เวชภัณฑ์
    - รายงานการใช้ยา - เวชภัณฑ์
    - รายงานยา - เวชภัณฑ์ถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
    - รายงานการตรวจรักษากำหนดโดยชื่อโรค กลุ่มโรค
    - รายงานเวชระเบียน
    - รายงาน ผลงานแพทย์
    - รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
    -  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็นเงินได้ทันที
    - พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11
นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว
    - มีแบบฟอร์มพร้อมใช้งานจำหน่าย ราคาพิเศษ 

 *** ราคา 1819.-
สั่งซื้อที่นี่  Primasoft 081-8511149
   

2. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม 
    - ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง 5 ระดับ
    - ใส่รูปภาพผู้ป่วย / ลูกค้า ในทะเบียนผู้ป่วย / ลูกค้า  (4 รูป ขยายดูได้)   พิมพ์บัตรผู้ป่วย / ลูกค้า  พร้อมรูป
    - ระบบจำหน่ายสินค้า จากรายการสินค้าที่จัดเป็นชุดไว้ล่างหน้า
    - รายงานรายการนัดเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป
    - ระบบลูกหนี้  -  เจ้าหนี้  ระบบจัดทำใบวางบิล  ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
    - พิมพ์ฉลากยาบนกระดาษ STICKER เลือกตำแหน่งการพิมพ์ได้  ดวงที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
    - พิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

 *****ราคา 3210

***** Lan ราคา 5350.-

สั่งซื้อที่นี่  Primasoft 081-8511149รูปแบบบัตร

นำยา - เวชภัณฑ์ เข้า STOCK

รูปแบบใบสั่งซื้อ


หน้าหลัก การตรวจ - รักษา


สามารถเพิ่มข้อมูลจากยาเดิม  หรือสินค้าที่ัจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า ได้

รูปแบบใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ใบรับรองแพทย์

พิมพ์ใบรับรองแพทย์

พิมพ์ฉลากยา เลือกดวงที่จะพิมพ์ตามต้องการ


Prima MiniCLINIC 4.0 ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista/ Windows10/ Windows11  และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน  และมีกระดาษแบบฟอร์ม  3 ชั้น 6 ชั้น (Pre Print)  จำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน
 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด